SURELER

KUR’AN’DAKİ SIRASIYLA

ALFABETİK SIRASIYLA


1. Fatiha Suresi


2. Bakara Suresi


3. Al-i İmran Suresi


4. Nisa Suresi


5. Maide Suresi


6. En’am Suresi


7. A’raf Suresi


8. Enfal Suresi


9. Tevbe Suresi


10. Yunus Suresi


11. Hud Suresi


12. Yusuf Suresi


13. Rad Suresi


14. İbrahim Suresi


15. Hicr Suresi


16. Nahl Suresi


17. İsra Suresi


18. Kehf Suresi


19. Meryem Suresi


20. Taha Suresi


21. Enbiya Suresi


22. Hac Suresi


23. Muminun Suresi


24. Nur Suresi


25. Furkan Suresi


26. Şuara Suresi


27. Neml Suresi


28. Kasas Suresi


29. Ankebut Suresi


30. Rum Suresi


31. Lokman Suresi


32. Secde Suresi


33. Ahzab Suresi


34. Sebe Suresi


35. Fatır Suresi


36. Yasin Suresi


37. Saffat Suresi


38. Sad Suresi


39. Zümer Suresi


40. Mü’min Suresi


41. Fussilet Suresi


42. Şura Suresi


43. Zuhruf Suresi


44. Duhan Suresi


45. Casiye Suresi


46. Ahkaf Suresi


47. Muhammed Suresi


48. Fetih Suresi


49. Hucurat Suresi


50. Kaf Suresi


51. Zariyat Suresi


52. Tur Suresi


53. Necm Suresi


54. Kamer Suresi


55. Rahman Suresi


56. Vakıa Suresi


57. Hadid Suresi


58. Mücadele Suresi


59. Haşr Suresi


60. Mümtehine Suresi


61. Saff Suresi


62. Cum’a Suresi


63. Münafikun Suresi


64. Teğabun Suresi


65. Talak Suresi


66. Tahrim Suresi


67. Mülk Suresi


68. Kalem Suresi


69. Hakka Suresi


70. Mearic Suresi


71. Nuh Suresi


72. Cin Suresi


73. Müzzemmil Suresi


74. Müddesir Suresi


75. Kıyamet Suresi


76. İnsan Suresi


77. Murselat Suresi


78. Nebe Suresi


79. Naziat Suresi


80. Abese Suresi


81. Tekvir Suresi


82. İnfitar Suresi


83. Mutaffifin Suresi


84. İnşikak Suresi


85. Buruc Suresi


86. Tarık Suresi


87. A’la Suresi


88. Gaşiye Suresi


89. Fecr Suresi


90. Beled Suresi


91. Şems Suresi


92. Leyl Suresi


93. Duha Suresi


94. İnşirah Suresi


95. Tin Suresi


96. Alak Suresi


97. Kadir Suresi


98. Beyyine Suresi


99. Zilzal Suresi


100. Adiyat Suresi


101. Karia Suresi


102. Tekasur Suresi


103. Asr Suresi


104. Hümeze Suresi


105. Fil Suresi


106. Kureyş Suresi


107. Maun Suresi


108. Kevser Suresi


109. Kafirun Suresi


110. Nasr Suresi


111. Tebbet Suresi


112. İhlas Suresi


113. Felak Suresi


114. Nas Suresi


Abese Suresi


Adiyat Suresi


Ahkaf Suresi


Ahzab Suresi


A’la Suresi


Alak Suresi


Al-i İmran Suresi


Ankebut Suresi


A’raf Suresi


Asr Suresi


Bakara Suresi


Beled Suresi


Beyyine Suresi


Buruc Suresi


Casiye Suresi


Cin Suresi


Cum’a Suresi


Duha Suresi


Duhan Suresi


En’am Suresi


Enbiya Suresi


Enfal Suresi


Fatiha Suresi


Fatır Suresi


Fecr Suresi


Felak Suresi


Fetih Suresi


Fil Suresi


Furkan Suresi


Fussilet Suresi


Gaşiye Suresi


Hac Suresi


Hadid Suresi


Hakka Suresi


Haşr Suresi


Hicr Suresi


Hucurat Suresi


Hud Suresi


Hümeze Suresi


İbrahim Suresi


İhlas Suresi


İnfitar Suresi


İnsan Suresi


İnşikak Suresi


İnşirah Suresi


İsra Suresi


Kadir Suresi


Kaf Suresi


Kafirun Suresi


Kalem Suresi


Kamer Suresi


Karia Suresi


Kasas Suresi


Kehf Suresi


Kevser Suresi


Kıyamet Suresi


Kureyş Suresi


Leyl Suresi


Lokman Suresi


Maide Suresi


Maun Suresi


Mearic Suresi


Meryem Suresi


Muhammed Suresi


Mutaffifin Suresi


Mücadele Suresi


Müddessir Suresi


Mülk Suresi


Mü’min Suresi


Mü’minun Suresi


Mümtehine Suresi


Münafikun Suresi


Mürselat Suresi


Müzzemmil Suresi


Nahl Suresi


Nas Suresi


Nasr Suresi


Naziat Suresi


Nebe Suresi


Necm Suresi


Neml Suresi


Nisa Suresi


Nuh Suresi


Nur Suresi


Ra’d Suresi


Rahman Suresi


Rum Suresi


Sad Suresi


Saff Suresi


Saffat Suresi


Sebe Suresi


Secde Suresi


Şems Suresi


Şuara Suresi


Şura Suresi


Ta-Ha Suresi


Tahrim Suresi


Talak Suresi


Tarık Suresi


Tebbet Suresi


Tegabun Suresi


Tekasur Suresi


Tekvir Suresi


Tevbe Suresi


Tin Suresi


Tur Suresi


Vakıa Suresi


Yasin Suresi


Yunus Suresi


Yusuf Suresi


Zariyat Suresi


Zilzal Suresi


Zuhruf Suresi


Zümer Suresi