Kur'an'da Geçen Peygamberler

1 Âdem (a.s.)
İnsanlığın babası, ilk insan, ilk peygamber. Lakabı Safiyyullâh’tır.

2. İdris (a.s.)
İlk yazı yazan, elbise giyen, yüksek bir makâma kaldırılan.

3 Nuh (a.s.)
Büyük peygamberlerden birincisi, 950 sene peygamberlik yaptığı Kur’an ile sâbit olan tek peygamber. İnsanlığın ikinci babası, gemicilerin pîri. Kavmini tûfan helâk etti. Adına sûre vardır.

4 Hûd (a.s.)
Nuh’un (a.s.) oğlu Sâm’ın neslindendir. Yemen’de Ahkâf bölgesinde yaşayan Âd kavminin peygamberi. Yedi gece sekiz gün devam eden rüzgâr kavmini helâk etti. Adına sûre vardır. Ahkâf adında da sûre vardır.

5 Salih (a.s.)
Nuh’un (a.s.) oğlu Sâm’ın neslindendir. Hıcr denilen yerde yaşayan Semûd kavminin peygamberi. Mûcizevî olarak taştan deve çıkardı. Hıcr adında sûre vardır.
6 İbrahim (a.s.)
Nuh’un (a.s.) oğlu Sâm’ın neslindendir. Büyük peygamberlerden ikincisi. Peygamberimiz’in büyük dedesidir. Bütün milletler ona saygı gösterir. Halîlullah’tır. Nemrut ile mücâdele etti. Bâbil halkına peygamber gönderildi. Adına sûre vardır.

7 Lût (a.s.)
İbrahim’in (a.s.) kardeşinin oğludur. Sodom’a peygamber gönderildi. Kavminin başına taş yağdı, alt-üst oldular.

8 İsmail (a.s.)
İbrahim’in (a.s.) kurbanlık oğludur. Yemen kabîlelerine ve Arabistan yarımadasında yaşayan Amalikalılar’a gönderildi. Annesi Hâcer’di ki Muhammed (s.a.v.) onun soyundandır. Babası ile Kâbe’yi yaptı.

9 İshak (a.s.)
İbrahim’in (a.s.) ikinci oğlu ve diğer peygamberlerin atasıdır. Annesi Sâra’dır. Şam halkına peygamber gönderildi.

10 Yakub (a.s.)
İshak’ın (a.s.) oğludur. Lakabı İsrâil olduğundan oğullarına ve torunlarına İsrâiloğulları denmiştir. Ken’an iline peygamber olmuştu. İsrâiloğulları’nı Mısır’a yerleştirdi.

11 Yusuf (a.s.)
Yakub’un (a.s.) 12 oğlundan biridir. Mısır’da peygamberlik yaptı. Hikâyesi çok ibretlidir. Adına sûre vardır.

12 Eyyüb (a.s.)
İshak (a.s.) oğlu İlyas’ın (a.s.) evlatlarındandır. Yusuf (a.s.) ile aynı asırda yaşamıştır. Allah kendisini ağır bir hastalık ile imtihan etmiş, o da sabır timsâli olmuştur.

13 Şuayb (a.s.)
Medyen ve Eyke halkının peygamberi idi. Büyük annesi Lut’un (a.s.) kızıdır. Eyke halkı ateş yağmuru ile, Medyen halkı da bir gürültü ve yer sarsıntısı ile helâk oldu. Hatîbu’l-Enbiyâ’dır. Musa’nın (a.s.) kayınpederidir.
 
14 Musa (a.s.)
İmran’ın oğludur. Şuayb’in (a.s.) kızıyla evlenmiştir. Mısır’da doğmuş, Hızır ile arkadaşlık yapmış, Firavun’un saltanatını yıkmış ve ilâhî mûcize ile denizi yararak İsrâiloğulları’nı onun zulmünden kurtarmıştır. Kelîmullah’tır. Büyük peygamberlerden üçüncüsüdür. dört kitaptan biri olan Tevrat kendisine verilmiştir.
15 Harun (a.s.)
Musa’nın (a.s.) öz kardeşi ve onun yardımcısı idi. Firavun’a ve kavmine gönderilmiştir. Sâmirî ile mücâdele etmiştir.

16 Davud (a.s.)
Tâlût onun kayınpederidir. Dört kitaptan biri olan Zebûr kendisine verilmiştir. Çok hoş bir sesi vardı. Demiri elleriyle mum gibi yumuşatır zırh yapardı. Hadîd sûresi demirden bahseder. İsrâiloğulları’nın ilk peygamber hükümdarıdır.

17 Süleyman (a.s.)
Davud’un (a.s.) oğludur. Hem hükümdar hem peygamber idi. Mescid-i Aksâ’yı yaptırmıştır. Her şey onun emrinde idi. Bir mûcize olarak kuş dilini bilirdi.

18 İlyas (a.s.)
Soyu Musa’nın (a.s.) kardeşi Harun’a (a.s.) dayanır. İsrâiloğulları’na gönderilen peygamberlerdendir.

19 Elyesa (a.s.)
Ahtub oğludur. İsrâiloğulları’na gönderilen peygamberlerdendir.

20 Zülkifl (a.s.)
Eyyüb’ün (a.s.) oğludur. Esas adı Beşîr’dir. Babasından sonra peygamber olarak gönderildi. Önce hükümdar sonra peygamber oldu. Kendisine Zulkifl (a.s.) dendi.

21 Yunus (a.s.)
Matta’nın oğludur. İsrâiloğulları’na gönderilen peygamberlerdendir. Âsurlular zamanında Ninova halkına gönderilmiştir. Adına sûre vardır.

22 Zekerriya (a.s.)
Süleyman’ın (a.s.) soyundandır. Beytü’l-Makdis’de idâreci idi. Sonra peygamberlik ihsan edildi. İsrâiloğulları ona iftirâ ettiler ve onu şehid ettiler.

23 Yahya (a.s.)
Zekeriya’nın (a.s.) soyundandır. Hz. Musa’nın (a.s.) şeriatı ile amel ederdi. İncil İsa’ya (a.s.) gelince onunla amel etmesi emredildi. Yahudiler tarafından şehid edildi.

24 İsa (a.s.)
Hz. Meryem vâlidemizin oğludur. İsrâiloğulları’na gönderilen son peygamberdir. Hakkında Meryem sûresi vardır. Mûcize olarak babasız doğdu. Rûhullâh’tır. Beşikte iken konuştu. Dört kitaptan biri olan İncil kendisine verilmiştir. Yahudiler onu öldürmek istemişlerse de Allah o’nu semâya kaldırmıştır.

25 Muhammed Mustafa (s.a.v.)
Abdulmuttalib oğlu Abdullah’ın oğludur. Soyu Hz. İbrahim Halîlullâh oğlu İsmail’e (a.s.) ulaşır. Peygamberlerin sonuncusu (Hâtemu’l-Enbiyâ), Seyyidi’l-Mürselîn, İmâm’ül-Muttekîn, Rahmeten-li’l-‘âlemîn, Habîbullâh, Makâm-ı Mahmûd’un sâhibi, insanların ve cinlerin peygamberi, bütün enbiyânın şâhidi, evliyâlar serveri, Kur’an’ın tebliğcisi ve tüm cihânın peygamberidir.

• Salavâtullâhi teâlâ aleyhi ve aleyhim ecma‘în.