Surelerde Geçen Konular

SÛRELERE GÖRE MUHTEVÂ İNDEKSİ
1. Fâtiha
• Allah’a hamdetmek; Allah’dan yardım ve hidâyet istemek…1-7
2. Bakara
• İlâhî çağrıya karşı insanların tavrı; îman edenler, münâfıklar ve kâfirler…2/1-29
• Âdem’in (a.s.) yaratılış hikâyesi, şeytanın isyanı ve Âdem’in (a.s.) cennetten çıkarılması. 2/30-39
• İsrâiloğulları: ayrıcalıkları, günaha sapmaları; Musa’nın (a.s.) taştan su çıkarması, İnek (Bakara) Kurban edilmesi meseli…2/40-86
• Ehl-i Kitab’ın (yahudi ve hıristiyanlar) kıskançlıkları ve dar görüşlülükleri; Hz. Süleyman (a.s.), Hârût ve Mârût…2/87-121
• İbrahim ve İsmail’in (a.s.) Kâbe’yi inşâ etmesi…2/122-141
• Mekke istikâmetine doğru bir kıble ile yeni bir toplumun yaratılması…2/142-167
• Yeni toplumun temel prensipleri: Helal ve haram yiyecekler…2/168-176
• Takvâ, kısas, kan parası, vasiyet ve oruç…2/177-188
• Cihad, hac, imtihansız cennete girilir mi? İnfâk, şarap ve kumar…2/189-219
• Yetimler; müşriklerle evlenilmez; hayız, boşanmak ve dul kalmak, çocukları emzirmek…2/220-242
• Hakkın ve doğrunun savunması için savaşmak: Davud (a.s.) ile Câlût’un kıssası…2/243-253
• Allah’ın isimleri: Âyete’l-kürsî; dinde zorlama olmaması…2/254-257
• İbrahim (a.s.) ile Nemrut mücâdelesi; Allah’ın yaratmasına iki örnek…2/258-260
• İnfâkın malı yedi yüz kat artırması, infaktan sonra başa kakma, gösteriş yapma, Şeytanın fakirlikle korkutması…2/261-274
• Fâiz; antlaşmalar ve şâhitlik…2/275-283
• Gerçek îman; takatimizin üstünde sorumluluk yüklenmeyeceği; Allah’a yapılan özel dua…2/284-286
 

3. Âl-i İmrân
• Önceki kitapların tasdiki, imanın kabul şartları…3/1-20
• Allah’ın tamama erdirilmiş kitabı Kur’an; sadece mü’minlerle dost olmak…3/21-30
• İmrân ailesinden dersler: Meryem, Zekeriya (a.s.), Yahya (a.s.) ve İsa (a.s.)…3/31-63
• Genel ilkelerin tespiti; iki yüzlülükten ve tefrikadan uzak durma…3/64-91
• Sevdiğiniz şeylerden infak; Gerçek din İslâm; müslüman olarak ölmek…3/92-120
• Bedir’de olduğu gibi, Allah’ın yardımı mücadele edenleredir; Uhud’daki gibi, yenilgiler ibret vesilesi olmalıdır…3/121-148
• Disiplinsizliğin tehlikeleri, ihtilaflar, cesareti kaybetmek veya bencil sonuçların peşinde koşmak; şan ve şeref sâhibi şehidler…3/149-180
• Kâfirlerin gurur ve inatları; Allah’ın vaadi haktır, Allah’a güvenmek gerekir…3/181-200
    

4. Nisa
• Ailevî ilişkilerin kutsallığı; Kadınlar ve yetimler; mîrasın ölümden sonra dağıtılması…4/1-14
• Zinânın ortadan kaldırılması gerektiği, evlenilmesi haram olan kadınlar…4/15-25
• Malların batıl yollarla yenilmesi, kadın hakları, cömertlik…4/26-42
• Namazın abdestli kılınması, teyemmüm, Ehl-i Kitab’ın dalâlet üzere olduğu, itaat ve diğer fazîletlerin kişiyi sâdık dostlara kavuşturması…4/43-70
• İbâdette gevşek davrananların durumu ve mazeretleri…4/71-78
• Doğruluk ve hiçbir şeyden korkmamak, münâfıklar konusunda dikkatli olmak…4/79-91
• Canın kutsallığı, diyet ödemek, İslâm’a düşman olan yerlerden göç etmek, tehlike anında namaz kılarken alınacak tedbirler…4/92-104
• İhânet ve gizlilikten uzak durmak; kararlı ve imanlı olmanın teşvîki…4/105-126
• Kadınlara ve yetimlere karşı adâletli olmak, samîmiyet, imanın tazelenmesi…4/127-136
• İmandan sonra küfre ve nifaka düşme korkusu taşımak…4/137-152
• Ehl-i Kitab’ın yanlışlığa düştüğü hususlar…4/153-175
• Babası ve çocuğu olmayanın mîrası…4/176

 
5. Mâide
• İhramdayken avlanmamak, yenilmesi haram hayvanlar, İslâm’ı sizin için tamamladım, Ehl-i Kitab’ın kestiğini yemek, onlarla evlenmek…5/1-5
• Abdest; gusül abdesti; teyemmüm; adâlet ve amel-i Salih…5/6-11  �
• Allah’ın Ehl-i Kitab’dan söz alması; Yahudilerin lânetlenmesi; Musa (a.s.) ve isyankâr yahudiler: kırk yıllık yasak…5/12-26
• Hâbil ve Kâbil kıssası; cana kıyma, İslâm’a savaş açma, bozgunculuk yapma ve hırsızlık yapmanın zararı ve cezâları…5/27-43
• Tevrat, İncil ve Kur’an’ın aynı kaynaktan olduğu, Allah’ın hükmüne uymanın gereği…5/44-50
• Mü’minlerin dost edinilmesi, yahudi ve hıristiyanları dost edinmeme, Ehl-i Kitabın isyan ve iftirâları…5/51-76
• İsrâiloğulları’nın Davud (a.s.) ve İsa (a.s.) diliyle lânetlenmesi; yahudi ve müşriklerin düşmanlıkları…5/77-86
• Helalleri haram saymaktan, acele yeminden, şaraptan, kumardan ve batıl inançtan uzak durmak; ölenin vasiyetine şâhitlik etmek…5/87-108
• İsa’nın (a.s.) mûcizeleri; gökten sofra indirmesi; İsa’nın (a.s.) hiç ilâhlık iddiasında bulunmadığı…5/109-117
  

6. En’âm
• Allah’ın göklerin ve yeryüzünün hâkimi olduğu, âhiretin varlığı…6/1-30
• Dünya hayatının geçiciliği, âhiret hayatının varlığı, gayb bilgisinin Allah’a ait olduğu…6/31-60
• Allah’ın korumasının insanlığı kuşattığı, sadece Allah’ın korumasının istenmesi…6/61-73
• İbrahim’in (a.s.) iman noktasındaki düşünme muhâkemesi…6/74-82
• Değişik çağlardaki peygamberler; Kur’an’ın bir rahmet ve tasdik edici olduğu, tabiat olaylarının Allah’ın birer âyet ve işareti olduğu…6/83-110
• Allah’a isyan edenlerin aldanmışlığı, sadece Allah’a güvenmek gerektiği… 6/111-129
• İyi ve kötü fiillerin dereceleri, batıl inanışlardan ve dinde aşırılıktan sakınmak gerektiği…6/130-150
• Allah’ın emir ve yasaklarının hikmetleri, aklî ve ahlâkî temellere dayanması…6/151-165
  

7. A’râf
• Vahyin insana verdiği huzur, dinde aşırılık ve kibrin kötülüğe zemin hazırlaması…7/1-31
• Kötülüklerin yasaklanıp iyiliklerin emredilişi, A’râf ashâbı, cennetlik ve cehennemlikler…7/32-58
• Nuh, Hud, Salih, Lut ve Şuayb peygamberlerin açık uyarılarının kavimlerince reddedilişi…7/59-99
• Musa’nın (a.s.) Firavun ile ve isyankâr kavmiyle mücâdelesi; Allah ile konuşması…7/100-157
• Hz. Peygamber (s.a.v.)’ın vahyinin öncekileri neshettiği, İsrâiloğulları’nın imtihan edilmeleri ve maymunlaştırılmaları…7/158-171
• İyiliklerin fıtrîliği ve bunun Allah’ın sürekli hatırlatması ile güç kazanması, günahkârlara mühlet verilmesi, hesaba çekilmelerinin kaçınılmaz olduğu, Allah’a itaatin önemi…7/172-206
  

8. Enfâl
• Savaşın mal ve ganimet için değil sadece Allah rızası için olduğu…8/1-19
• Allah’ın çağrısına itaatin zorunluluğu, inançsızların başarısızlığı, cehennemlik oluşları…8/20-38
• Hâkimiyet Allah’ın oluncaya kadar mücadele edilmesi gerektiği, Bedir gazvesi ve burada Allah’ın mü’minlere yardım etmesi…8/39-64
• Mü’minin zorluklar karşısındaki tutumu, mü’minin kâfire üstünlüğü, hicret ve cihad…8/65-75
  

9. Tevbe
• Antlaşmalarını bozan müşriklerle savaş; câmileri ancak gerçek mü’minlerin onaracağı, müşriklerin Mescid-i Haram’a giremeyeceği…9/1-29
• Yahudilerin Üzeyr, hıristiyanların İsa Allah’ın oğludur demeleri; kâfirlerin Allah’ın nurunu söndüremeyeceği, mü’minlerin savaşa çağrıldığında istekli davranmaları…9/30-42
• İnananların vazifelerini bahane göstermeksizin yapmaları, zekâtın fakirler için olduğu, inananların Allah’ın rızasına erecekleri…9/43-72
• Kâfir ve münâfıklarla mücâdele etmek ve onlara sert davranmak gerektiği; gücüne göre sadaka vermek ve dîne hizmet etmek gerektiği…9/73-99
• Muhâcir ve Ensâr’ın Allah’ın rızâsına erdiği, Dırâr mescidi, Allah’ın mü’minlerin mallarını ve canlarını cennet karşılığında satın aldığı…9/100-118
• Doğrularla beraber olmak gerektiği; ilim öğrenip ve öğretmenin önemi…9/119-129
  

10. Yunus
• Allah’ın gökler ve yer dâhil her şeyi yarattığı, bunlardaki ibretler, mü’minlerin cennete gireceği, aceleci, nankör ve inkârcıların hâli, millet ve ümmet kavramı…10/1-20
• İyi, güzel ve faydalı şeylerin kaynağının Allah oluşu, geçici iyilikler yerine kalıcı ebedî mutlulukların istenmesi gerektiği…10/21-40
• Allah ile hemhal olmak, peygamberlerin vazifesi, mü’minlerin batılı reddetme mes’ûliyeti…10/41-70
• Nuh (a.s.) ve tûfan, Musa (a.s.) ve Firavun’un boğulması, hemen tevbe edilmesi gerektiği…10/71-92
• Sabır ve sebat üzere olmanın önemi, Allah’ın insanların iyiliğini isteyip kullukla yükümlü tutması…10/93-109

11. Hûd
• Nankörlüğün kalbi köreltmesi, bütün kâinatın Allah’a ve âhirete işaret etmesi…11/1-5
• Allah’ın çağrısının hidâyete ilettiği, Allah’ın insanlığa rahmeti ve affediciliği…11/6-24
• Nuh’un (a.s.) halkını sevmesine ve onları uyarmasına rağmen onların vahiyle alay etmesi, Allah’ın adâletinin kuşatıcılığı, tûfandan sadece inananların kurtulduğu…11/25-49
• Âd, Hûd ve Semûd kavimlerinin de Salih (a.s.) tarafından uyarılması, onlara inen azap…11/50-68
• Lût kavminin helâki, İbrahim’e (a.s.) İshak’ın (a.s.) müjdelenişi, Lût kavminin ahlâksızlıkları, Şuayb’ın (a.s.) kavmi olan Medyen halkının da sahtekârlıkları yüzünden helâk edildiği…11/69-95
• Firavun’un kibri yüzünden helâki, istikâmet üzere olunma emri, peygamber kıssalarının sekînet ve ibret vesilesi oluşu  11/96-123
 

12. Yusuf
• Yusuf’un (a.s.) hikâyesi, kıskançlığın sebep olacağı kötülükler…12/1-20
• Firavun ailesi ile Yusuf (a.s.) arasındaki olaylar, dünyevî aşka karşı haramdan kaçınma korkusu, dürüstlük ve samîmiyet…12/21-42
• Yusuf’un (a.s.) Mısır’da vezir oluşu ve kıtlıkla mücâdelesi…12/43-68
• Yusuf’un (a.s.) öz kardeşi ve babası Yakub (a.s.) ile buluşması, Allah’ın uzun vadeli planının tahakkuku, kardeşlerinin kusurlarını itirafı, bağışlayıcı ve hoşgörülü olmak gerektiği…12/69-111
  

13. Ra’d
• Tabiatın Allah’ın ihtişamını kabul ve ilanı, yıldırım ve gök gürültüsünün Allah’ın güç ve merhametine delâleti…13/1-18  
• İnanç ile basîret arasındaki ilişki, kalplerin huzura ermesinin yolunun Allah’ı anmak olduğu. Allah’ın vaadinden dönmeyeceği…13/19-31
• İlâhî hakîkatin yayılması ve inançsızların hile ve tuzaklarının bunu aslâ önleyemeyeceği…13/32-43
  

14. İbrahim
• Vahyin aydınlık vasıtası oluşu, peygamberlerin sorumluluklarını îfâ ettikleri, güzel sözün sâbit köklü ve meyveli ağaca benzetilmesi…14/1-27
• Kötülerin engellemelerine karşı mü’minlerin dikkatli olması gerektiği, İbrahim’in (a.s.) duası; Allah’ın insanlara mühlet verdiği…14/28-52
  

15. Hicr
• Kur’an’ın korunmuşluğu, burçların şeytanlardan korunmuş olması, tabiat olaylarının Allah tarafından sevk ve idare edildiği…15/1-25
• İnsanın balçıktan yaratıldığı, İblis’in Âdem’e (a.s.) secdeden geri durması, Allah’ın şeytana mühlet vermesi, Şeytanın ihlâslı kulları aldatamayacağı…15/26-50
• Geçmiş ümmetlerin kıssaları, Lût, Eyke, Medyen ve Hıcr kavimlerinin cezalandırılması…15/51-84
• Allah’ın kullarına hediyesi Kur’an, kâfirlerden çekinmemek, kullukta sebat etmek…15/85-99
  

16. Nahl
• Kâinatın insanlığı Allah’a kulluğa yöneltmesi, gururun insanı saptırması…16/1-25
• Kötülerin tuzaklarının ters yüz olacağı, inanmayanlara cezanın ummadıkları yerden gelişi…16/26-50
• Maddî mânevî bütün nimetleri veren Allah’tır, Allah’ın bal arısına vahyetmesi…16/51-83
• Peygamberlerin inkârcılar aleyhine şâhitlik edeceği, davranış ve antlaşmalarda doğruluk…16/84-100 �
• Dünyevî zevklerin geçiciliği, nefsine hâkim olup doğruluk üzere yaşanması gerektiği…16/101-128
 

17. İsrâ
• İsrâ hadisesi, İsrâiloğulları’nın fesatçılıkları, insana sorumluluk yüklenmesi…17/1-22
• Anne-babaya iyi muâmele, insanın can ve malının kutsallığı, günahtan kaçınmanın gereği…17/23-40
• Mahlûkâtın Allah’ın azametini ilan etmesi, vahyin hakikati, yeniden dirilmenin hak oluşu…17/41-60
• Kötülüğün kaynağı şeytan; üstünlüğün sorumluluk gerektirdiği, hakkın daima gâlibiyeti…17/61-84
• Rûhun mâhiyeti, Kur’an’ın eşsizliği, üslûbu, Allah’ın güzel isimlerinin anılması…17/85-111
  

18. Kehf
• Ashâb-ı Kehf kıssası ve ibret alınacak yönleri, vahyin kötülüğü engelleyip, ebedî mutluluğa yönlendirmesi…18/1-22
• Allah’ı anmaksızın geleceğe yönelik kesin ifade kullanmamak, dünya malıyla kibirlenme…18/23-44
• Salih amelin önemi, gururun kötülüğü, batılın yok olacağı…18/45-59
• Musa (a.s.) ve Hızır’ın (a.s.) kıssası: Ledünnî ilme ulaşmanın yolları…18/60-82
• Zülkarneyn’nin (a.s.) hayatından öğütler, gücün Allah’ın yolunda kullanılmasının gerekliliği, ebedî cennetlikler…18/83-110
  

19. Meryem
• Zekeriya ve Yahya (a.s.) hakkında bilgiler, İsa’nın (a.s.) müjdelenmesi…19/1-15
• Bir kul ve peygamber olarak İsa (a.s.), annesi Meryem…19/16-40
• İbrahim’in (a.s.) tevhid mücadelesi, Musa (a.s.) ve kardeşi Harun (a.s.)…19/41-65  �
• Âhiretin hak olduğu, Allah’ı tesbîh etmenin önemi…19/66-98
  

20. Tâhâ
• Vahyin bir kılavuz olduğu, Allah’ın en güzel isimleri…20/1-8
• Musa (a.s.) nasıl seçildi ve Tuvâ vâdisinde vazifesi kendisine nasıl verildi…20/9-36
• Musa’nın (a.s.) doğumu, yetişmesi, çektiği sıkıntılar, Medyen’de ikâmeti…20/37-76
• İsrâiloğulları’nın kölelikten kurtuluşu, Sâmirî’nin isyanı; buzağıya tapınma; âhiret uyarısı…20/77-104
• Kıyâmetin dehşeti, Şeytanın Âdem’i (a.s.) aldatması; aileye namaz emri, sabrın önemi 20/105-135